logo
VerzuimvanAtotZ
Algemene Voorwaarden

1 Offertes en Opdrachten

Alle offertes van VerzuimvanAtotZ zijn vrijblijvend en zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen.
Een overeenkomst komt tot stand door:
- Overeenkomst van opdracht opgesteld door de opdrachtgever
- Een schriftelijke opdrachtbevestiging van VerzuimvanAtotZ
- Doordat VerzuimvanAtotZ met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst uiterlijk 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden kosteloos te ontbinden.
Bij latere ontbinding dient opdrachtgever VerzuimvanAtotZ het bedrag te vergoeden waarvoor VerzuimvanAtotZ de werkzaamheden zou hebben uitgevoerd.

2 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De werkzaamheden van VerzuimvanAtotZ worden gefactureerd tegen de geldende tarieven. Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht. VerzuimvanAtotZ heeft het recht eenmaal per jaar tarieven of de overeengekomen vaste prijs aan te passen. Tarieven worden kenbaar gemaakt via onze tarievenlijst .

3 Gegevens

De gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht aan VerzuimvanAtotZ verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.

4 Overmacht

Indien VerzuimvanAtotZ tengevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is haar werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen.

5 Aansprakelijkheid

De omvang van de aansprakelijkheid van VerzuimvanAtotZ voor haar werkzaamheden (aanbevelingen, adviezen en andere prestaties) is in alle gevallen, behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot de gefactureerde waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking heeft met een maximum van € 1000,=. VerzuimvanAtotZ is nooit aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan de zaak waarop haar werkzaamheid betrekking heeft.
Wanneer opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van VerzuimvanAtotZ dient hij VerzuimvanAtotZ daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
Opdrachtgever vrijwaart VerzuimvanAtotZ van alle aanspraken van derden verband houdend met de werkzaamheden van VerzuimvanAtotZ.
Na afronding van individuele begeleidingstrajecten door VerzuimvanAtotZ vervalt iedere aansprakelijkheid van VerzuimvanAtotZ .

6 Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer VerzuimvanAtotZ na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

7 Ontbinding

In geval van niet nakoming door opdrachtgever of van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is VerzuimvanAtotZ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8 Geschillen

Op de verhouding tussen opdrachtgever en VerzuimvanAtotZ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van opdrachtgever extern gerefereerd worden, tenzij vooraf is overeengekomen.

10 Intellectueel eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.